การงดส่งค่าหุ้น หรือลดส่งค่าหุ้นเมื่อมีหนี้อยู่สามารถทำได้หรือไม่
IP: 124.122.218.168
 

ถาม : การงดส่งค่าหุ้น หรือลดส่งค่าหุ้นเมื่อมีหนี้อยู่สามารถทำได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ

1. จะต้องชำระเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (ตามระเบียนฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 10)

2. สมาชิกผู้นั้นมีหนี้เงินกู้และภาระค้ำประกันไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ (ตามระเบียนฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 11)

 

เมื่อเป็นไปตามระเบียบฯ ทั้ง 2 ข้อแล้ว ก็ให้สมาชิกแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ