กำหนดแนวทางการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปีบัญชี 2566
Posted: Admin Date: 2023-10-09 14:51:50
IP: 27.145.1.248
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศ สอ.อปท.

เรื่อง การกำหนดแนวทางการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปีบัญชี 2566

 

 

ใคร? ผู้ที่ต้องส่งแบบแจ้งขอรับเงินฯ

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนกับ สอ.อปท.

2. ผู้ที่เปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารใหม่

3. ผู้ที่ต้องการชำระหนี้เงินให้กู้กับ สอ.อปท.

4. ผู้ที่ต้องการฝากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของ สอ.อปท.

ดาวน์โหลด ประกาศสหกรณ์และแบบแจ้งขอรับเงิน 

ส่งแบบแจ้งขอรับเงินฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ งานทะเบียนสมาชิก : สามารถโทรศัพท์และ Addline เพื่อสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ค่ะ

1. รัชปภา ยิ้มละมัย 092-391-8135

2. ปิยาภา ภคเจริญพงศ์ 083-929-2739

3. วิราภรณ์ ทองปาน 092-391-7688

4. สุปรานี อินภูวา 083-929-2830

5. หัสนัย มีเงิน 092-391-1540

6. เรวดี จันทนูเดช 092-391-8117

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ