ข่าวด่วน!!!
Posted: ผู้จัดการ Date: 2012-02-17 10:48:39
IP: 58.9.10.76
 

เรียน สมาชิก สอ.สถ.

ในปี 2555 สหกรณ์ฯ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 29 (2)

(เงินเฉลี่ยคืนของปี พ.ศ.2555 ที่จะจ่ายในปี พ.ศ.2556)

 

"เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น"

คำแนะนำ : สมาชิกไม่ควรผิดนัดชำระหนี้ โดยชำระให้ตรงภายในวันที่แจ้งหนี้ จนถึงภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หากสมาชิกผิดนัดชำระแม้แต่งวดเดียวในปี 2555 แม้สมาชิกจะชำระครบโดยโดนทบยอดที่ค้างก็ตาม สมาชิกก็จะไม่ได้เงินเฉลี่ยคืนของปี 2555 ที่จะได้รับในปี 2556

 

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ