เรียนสมาชิกที่ถูกให้พ้นสมาชิกภาพและมีหนี้ค้างชำระกับสหกรณ์
Posted: ผู้จัดการ Date: 2012-07-18 10:06:48
IP: 58.11.187.71
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

สหกรณ์ฯขอเรียนให้สมาชิกที่ถูกให้พ้นสมาชิกภาพและมีหนี้ค้างชำระกับสหกรณ์ฯ ดำเนินการดังนีั้

 

 

1. สมาชิกที่ถูกให้พ้นสมาชิกภาพและมีหนี้ค้างชำระกับสหกรณ์ฯ ขอให้ติดต่อสหกรณ์ฯ โดยด่วน

2. สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพซึ่งถูกสหกรณ์ฯ ฟ้องคดีและมีคำพิพากษาแล้ว ขอให้ติดต่อสหกรณ์ฯ โดยด่วน หากยังคงเพิกเฉยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและงานคดี

โทร. 02-2418250  ต่อ 301

มือถือ 086-3169901-5 , 081-3576374
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ