สมาชิกที่มียอดค้างชำระหุ้นหนี้โปรดอ่าน
Posted: ผู้จัดการ Date: 2012-08-21 19:04:33
IP: 61.90.109.130
 

เรียน สมาชิกที่มียอดค้างชำระกับสหกรณ์ฯทั้งค่าหุ้นรายเดือนและหนี้เงินกู้

1.        สมาชิกที่ค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนกับสหกรณ์

            หนังสือที่ สอ.สถ. 0106/ว 55

ตามที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สถ. และได้ค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนจำนวนหลายงวด ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 43(1)ท่านจะต้องถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯแต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 8 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ลดภาระรายจ่ายและรักษาสภาพการเป็นสมาชิกของท่าน จึงมีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 อนุญาตให้สมาชิกไม่ต้องชำระค่าหุ้นเท่ากับจำนวนค่าหุ้นรายเดือนที่ค้างชำระทั้งหมด โดยไม่นับระยะเวลาที่ค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาของการเป็นสมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เริ่มต้นใหม่ ปรับปรุงการชำระค่าหุ้นรายเดือน และล้างประวัติในการค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนให้เป็นบัญชีปกติ โดยสหกรณ์ฯจะเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือนใหม่จำนวน 1 งวด (เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ) หากท่านไม่ชำระหรือเพิกเฉย สหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้ท่านออกจากการเป็นสมาชิกต่อไป

2.      สมาชิกที่มีค้างชำระทั้งค่าหุ้นรายเดือนและหนี้เงินกู้กับสหกรณ์

          หนังสือที่ สอ.สถ. 0106/ว56

ตามที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สถ. และได้ค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนและหนี้เงินกู้กับสหกรณ์จำนวนหลายงวด ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 43(1)และ (4) ท่านถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯและอาจต้องถูกฟ้องดำเนินคดีกรณีมีหนี้ค้างชำระ แต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 8 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ลดภาระรายจ่ายและรักษาสภาพการเป็นสมาชิกของท่าน จึงมีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 อนุญาตให้สมาชิกไม่ต้องชำระค่าหุ้นเท่ากับจำนวนค่าหุ้นรายเดือนที่ค้างชำระทั้งหมด โดยไม่นับระยะเวลาที่ค้างชำระค่าหุ้นรายเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาของการเป็นสมาชิก สำหรับหนี้เงินกู้สามัญ,ฉุกเฉิน และดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ให้ท่านมาปรับโครงสร้างหนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 โดยให้ชำระหนี้รายเดือนแบบงวดเท่ากันทุกเดือน กรณีที่สมาชิกไม่สามารถมาปรับโครงสร้างหนี้ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ค้ำประกัน ให้นำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันแทนบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือน และหนี้เงินกู้ใหม่ จำนวน 1 งวด (เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2555 )  หากท่านไม่ชำระหรือเพิกเฉย สหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้ท่านออกจากการเป็นสมาชิกต่อไป

 

ตัวอย่างหนังสือ

สอ.สถ. 0106/ว55 สำหรับสมาชิกที่ค้างค่าหุ้น

 

สอ.สถ. 0106/ว56 สำหรับสมาชิกที่ค้างชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ