หลักเกณฑ์และแบบคำขอกู้เงินสามัญ
Posted: Admin Date: 2023-03-24 11:06:15
IP: 58.11.41.60
 

คลิกเลือกเงินกู้สามัญ

 

>>ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้

 สรุปหลักเกณฑ์การให้กู้เงินกู้สามัญ

ประกาศขยายระยะเวลาเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะที่ 2

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะที่ 2

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2566

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน พ.ศ. 2566 

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสมาชิก พ.ศ. 2566 

ประกาศหลักเกณฑ์งินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2566

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2566

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2566

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการบำนาญ พ.ศ. 2566

 

>>คำขอกู้เงินประเภทสามัญ

คำขอกู้เงินสามัญบุคคลค้ำประกัน

คำขอกู้สามัญข้าราชการบำนาญ

คำขอกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

คำขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

คำขอกู้เงินสามัญปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance)

คำขอกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา

คำขอกู้เงินสามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน 

คำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะที่2 ประจำปี พ.ศ. 2566

 

>>เอกสารอื่นๆ

หนังสือแจ้งความประสงค์การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน(สำหรับเงินกู้สามัญ)

หนังสือยินยอมให้นำเงินค่าใช้จ่ายดำเนินคดีรวมกับเงินต้น(สำหรับสมาชิกคืนสภาพ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ