แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
Posted: Admin Date: 2023-03-24 11:06:15
IP: 58.11.41.60
 

 

>>หลักเกณฑ์เงินกู้   "กู้สามัญทุกประเภทต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด"

      หลักเกณฑ์การให้กู้เงินกู้สามัญ 

 หลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 หลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖(เพิ่มเติม) 

 คุณสมบัติผู้ขอกู้ เงื่อนไขและวิธีการให้เงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 คุณสมบัติผู้ขอกู้ เงื่อนไขและวิธีการให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 คุณสมบัติผู้ขอกู้ เงื่อนไขและวิธีการให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 คุณสมบัติผู้ขอกู้ เงื่อนไขและวิธีการให้เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๖๖

 คุณสมบัติผู้ขอกู้ เงื่อนไขและวิธีการให้เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 คุณสมบัติผู้ขอกู้ เงื่อนไขและวิธีการให้เงินกู้สามัญสำหรับข้าราชการบำนาญ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 


>>แบบฟอร์มเงินกู้

 คำขอกู้เงินสามัญ 

 คำขอกู้สามัญ ข้าราชการบำนาญ  

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

 คำขอกู้เงินสามัญ ปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance)   

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อการศึกษา   

 คำขอกู้หุ้น 

คำขอกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

>>เอกสารอื่น ๆ

 เอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

 หนังสือยินยอมให้นำเงินค่าใช้จ่ายดำเนินคดีรวมกับเงินต้น (สมาชิกคืนสภาพ) 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ