แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
Posted: Admin Date: 2022-08-01 15:58:02
IP: 58.11.41.60
 

 

>>หลักเกณฑ์เงินกู้

      หลักเกณฑ์การให้กู้เงินกู้สามัญ 


>>แบบฟอร์มเงินกู้

 คำขอกู้เงินสามัญ    

 คำขอกู้สามัญ ข้าราชการบำนาญ 

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน   

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ   

 คำขอกู้เงินสามัญ ปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance)   

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อการศึกษา   

 คำขอกู้หุ้น

 

 

>>เอกสารอื่น ๆ

 เอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน                                                             

 เอกสารขอขยายงวดชำระหนี้

 เอกสารแจ้งเพิ่มเงินชำระหนี้รายเดือน                                                              

 การเตรียมเอกสารเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance)       

 หนังสือยินยอมให้นำเงินค่าใช้จ่ายดำเนินคดีรวมกับเงินต้น (สมาชิกคืนสภาพ) 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ