แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
Posted: Admin Date: 2023-01-20 09:23:34
IP: 58.11.41.60
 

 

>>หลักเกณฑ์เงินกู้

      หลักเกณฑ์การให้กู้เงินกู้สามัญ 

 หลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 


>>แบบฟอร์มเงินกู้

 คำขอกู้เงินสามัญ 

 คำขอกู้สามัญ ข้าราชการบำนาญ  

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ

 คำขอกู้เงินสามัญ ปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance)   

 คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อการศึกษา   

 คำขอกู้หุ้น 

คำขอกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

>>เอกสารอื่น ๆ

 เอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

 หนังสือยินยอมให้นำเงินค่าใช้จ่ายดำเนินคดีรวมกับเงินต้น (สมาชิกคืนสภาพ) 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ