แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์สวัสดิการต่าง ๆ
Posted: Admin Date: 2022-06-21 15:08:36
IP: 58.11.41.60
 

 

 

 

 

 

 » แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ และเงินสงเคราะห์สมาชิก 

 ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มสวัสดิการต่างๆ 

 

» แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

 ตัวอย่าง  การกรอกแบบฟอร์ม ขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

 

» แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีผู้ประสบภัย 

 ตัวอย่าง  การยื่นเอกสารประกอบ(รูปภาพ) กรณีประสบภัย 

 

» แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ

 ตัวอย่าง  การยื่นเอกสารประกอบ(รูปภาพ) ขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก 

 

» หลักเกณฑ์สวัสดิการเพื่อการคลอดบุตร        

» หลักเกณฑ์สวัสดิการเพื่อการสมรส                                         

» หลักเกณฑ์สวัสดิการเพื่อการศาสนา 

» หลักเกณฑ์สวัสดิการสำเร็จการศึกษา      

» หลักเกณฑ์สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก      

» หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

» หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์กรณีคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม 

» หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์กรณีบิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม 

» หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประสบภัย   

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ