ประวัติ สอ.อปท.
IP: 124.121.185.152
 

 

ความเป็นมา

                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 มีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 55 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ให้บริการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ โดยวิธีการช่วยขเหลือเกื้อกูลกันและกันในหมู่สมาชิกตามหลักการสหกรณ์ คือยึดหลักความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความยุติธรรม ตลอดจนหลักการศึกษา และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการลูกจ้าง ประจํากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น จำกัด ใหบริการแก่สมาชิกจัดให้มีการออมทรัพย์ สมาชิกจัดให้มีการออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพท้องถิ่น พนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พนักงานจากสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลในครอบครัวสมาชิกสามัญสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ การให้บริการเงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวให้มีความกินดีอยู่ดี ตามปฏิญญาสหกรณ์ที่ว่า "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นคั่ง"

             เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ฯ ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

              และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 สหกรณ์ได้จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ โดยเปลี่ยนชื่อสหกรณ์จากเดิม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด" (สอ.อปท.) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 จนถึงปัจจุบัน

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ