การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
IP: 124.121.185.152
 

 

ผลการอนุมัติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

» ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

» ประจำเดือนมิถุนายน 2567 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
5. สมาชิกสามัญที่ถูกออกราชการหรืองานประจำโดยมีความผิด
6. ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์


การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกต้องไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ หรือมีน้อยกว่ามูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว และต้องไม่มีภาระค้ำประกัน หรือภาระผูกพันธ์อื่นใดกับสหกรณ์ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

การให้ออกจากสหกรณ์
1. ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวม 6 งวดในปีบัญชี โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
2. ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่บกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

3. นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
4. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 เดือน หรือชำระไม่ครบ จำนวน 3 งวด
5. ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
6. จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือพฤติกรรมใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทำให้สหกรณ์เสื่อมเสีย

 

แบบคำขอลาออก

» แบบคำขอลาออก

 

สถานีที่จัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด
เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 (ตรงข้ามสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ