(รับลงทะเบียน)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2565 รุ่นที่ 6 ณ จังหวัดสระบุรี
IP: 27.145.3.197
 

 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2565

รุ่นที่ 6 ภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ

          - เรื่อง "หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และผลงานการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

         - เรื่อง "สิทธิประโยชน์สมาชิก การกู้เงิน การค้ำประกัน การประนอมหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว

         - เรื่อง "สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

2. สัมมนาทางวิชาการ

         - เรื่อง "“ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้รอดพ้นจากโทษทางวินัย อาญา และละเมิดจนถึงวันเกษียณอายุราชการ” โดยวิทยากรชื่อดัง

3. หน่วยบริการสมาชิกเคลื่อนที่

          - การรับสมัครสมาชิกใหม่

          - การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการขอกู้เงินจากสหกรณ้

          - การปรับโครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้

          - การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

          - ฯลฯ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ