[News] ประกาศกำหนดสถานที่ควบคุมระบบและประมวลผลคะแนน
IP: 27.145.8.91
 

ประกาศ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง ประกาศการกำหนดสถานที่ควบคุมและประมวลผลการลงคะแนนสรรหา

 

รายละเอียดประกาศ 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ