[ผลการอนุมัติ] สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) ประจำเดือนมีนาคม 2567
IP: 27.145.15.176
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ประกาศผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567

(โอนทุนเรือนหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567)
 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ