ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
IP: 124.122.219.117
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมาชิก
และเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

1. เงินสวัสดิการสมาชิก

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสำเร็จการศึกษา  

 โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 9 เมษายน 2567 

 โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 11 เมษายน 2567 

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสมรส             

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 5 เมษายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส.  วันที่ 10 เมษายน 2567 

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อคลอดบุตร   

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 5 เมษายน 2567 

โอนเงินธนาคาร ธกส.  วันที่ 10 เมษายน 2567 

 

2. เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

           กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  

                    กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 

            โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 9 เมษายน 2567 

              โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 11 เมษายน 2567 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว กรณีประสบภัย 

            โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 9 เมษายน 2567 

              โอนเงินธนาคาร ธกส. วันที่ 11 เมษายน 2567 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ