[ผลการอนุมัติ] สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน เมษายน 2567 (กรณีสมาชิกลาออก)
IP: 124.120.180.122
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ประกาศผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

(โอนทุนเรือนหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567)
 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ