[ผลการอนุมัติ] สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) ประจำเดือนมิถุนายน 2567
IP: 27.145.13.95
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ประกาศผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

(โอนทุนเรือนหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567)
 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ