แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ตัดรอบเอกสารวันที่ 28 มิ.ย. 67)
IP: 27.145.15.204
 

 

อนุมัติเงินกู้สามัญ

รอบโอนเงินในวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 

   รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ (เริ่มชำระงวดแรกเดือน สิงหาคม 2567)  

   รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (เริ่มชำระงวดแรกเดือน สิงหาคม 2567)  

หมายเหตุ :

1. การนําส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) ตั้งแต่งวดที่ 1

2. การชําระเงินให้หักจากหน้าฎีกาหน่วยงาน โดยยึดใบแจ้งหนี้รายเดือนเป็นสำคัญ

3. ชําระต่องวดยังไม่รวมหุ้นรายเดือน

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ