สมัครรับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหาร
Posted: Admin Date: 2022-11-09 08:40:02
IP: 223.24.92.77
 

 

สหกรณ์กรออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.) ประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 3 อัตรา มีรายละเอียดการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

 • รองผู้จัดการ                                   จำนวน    1   ตำแหน่ง
 • หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ                           จำนวน    1   ตำแหน่ง
 • หัวหน้าฝ่ายติดตามหนี้และแก้ไขหนี้      จำนวน    1   ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาตามที่สหกรณ์กำหนด
 • มีความประพฤติ ความรู้ ความชํานาญงาน ตลอดจนประสบการณ์ในการทํางาน ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือสถาบันการเงิน การธนาคาร บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในตําแหน่ง ไม่ต่ำกว่าหัวหน้างานสําหรับตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่ายสําหรับตําแหน่งรองผู้จัดการหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

 เอกสารประกอบการสมัคร :

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว
 • สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record)
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
 • พร้อมหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศสหกรณ์

 วิธีการสมัคร :

 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่ “งานบริหารบุคคล” สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํากัด เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 1 ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เปิดรับสมัคร :

 • สมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันทำการ)
 • ติดต่อสอบถาม คุณโสภาพรรณ เชยกลิ่นเทศ โทร. 083 782 3359 หรือ คุณอนันต์ทิพย์ เจริญศรี โทร. 092 394 5161
 • ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ